Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động của VJEC bao gồm những công việc chính sau:

  • Tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư xây dựng các loại công trình xây dựng, giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển, …
  • Khảo sát, thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ sản xuất, thi công lắp đặt kết cấu công trình xây dựng, giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển, …
  • Tư vấn thẩm tra thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng, giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển, …
  • Tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng, giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển, …
  • Khảo sát hiện trạng, địa hình, địa chất, thủy văn đối với các công trình xây dựng, giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển, …
  • Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng, giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển, …
  • Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công trình xây dựng, giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển, …