KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhật Việt (VJEC) được thành lập năm 2007, là doanh nghiệp liên doanh giữa Công ty tư vấn Đại học Xây dựng (CCU) và Tập đoàn SE Nhật Bản (SEC)

Thành viên sáng lập VJEC bao gồm: Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng (CCU) thuộc Trường Đại học Xây dựng và Tập đoàn SE (SEC) của Nhật Bản. Sơ đồ hình thành được thể hiện dưới đây.