Thành viên sáng lập VJEC bao gồm: Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng (CCU) thuộc Trường Đại học Xây dựng và Tập đoàn SE (SEC) của Nhật Bản. Sơ đồ hình thành được thể hiện dưới đây. 

Tadashi Nomura Tổng giám đốc