Công trình: Dự án cải tạo ĐTXD nút giao Nam cầu Bính

Dịch vụ: Thẩm tra BCNCKT

Qui mô: Vtk trong nút giao: 30-40km/h;

Vtk nhánh hầm chui, đường ngoài nút giao: 60km/h

Địa điểm: TP. Hải Phòng