Công trình: DAĐT cầu qua sông Mã, huyện Yên Định và huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Dịch vụ: Khảo sát, Lập DAĐT
Sơ đồ nhịp: 4×33+50+2×75+50m
Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa