Công trình: TVGS hợp phần VT1 – đường Phù Đổng, hợp phần VT2 – đường Trường Chinh, hợp phần VT3 – đường KCN Thụy Vân đến đê Sông Hồng

Dịch vụ: TVGS

Qui mô: L=13km, B=19-48m, V=60km/h;

4-6 làn xe

Địa điểm: TP. Việt Trì, Phú Thọ