GIỚI THIỆU

 

Dự án

Dự án

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet tellus congue donec vitae pellentesque tempor. Condimentum aliquam egestas praesent vitae eu. Feugiat.

BIM (1) (1) (1)
BIM (1) (1) (1)
Công trình: Dự án cải tạo ĐTXD nút giao Nam cầu Bính Dịch vụ: Thẩm tra BCNCKT Qui mô: Vtk trong nút giao: 30-40km/h; Vtk nhánh hầm chui, đường ngoài nút giao: 60km/h
BIM (1) (1)
BIM (1) (1)
Công trình: Dự án cải tạo ĐTXD nút giao Nam cầu Bính Dịch vụ: Thẩm tra BCNCKT Qui mô: Vtk trong nút giao: 30-40km/h; Vtk nhánh hầm chui, đường ngoài nút giao: 60km/h
BIM (1)
BIM (1)
Công trình: Dự án cải tạo ĐTXD nút giao Nam cầu Bính Dịch vụ: Thẩm tra BCNCKT Qui mô: Vtk trong nút giao: 30-40km/h; Vtk nhánh hầm chui, đường ngoài nút giao: 60km/h

VIỆC LÀM NHẬT BẢN (CẬP NHẬP MỚI NHẤT)

Chương trình
Mức lương
Nơi làm việc
TUYỂN 6 NAM THỰC TẬP SINH CƠ KHÍ (1) (1) (1) (1)
Tokyo
~180,000 Yen
TUYỂN 6 NAM THỰC TẬP SINH CƠ KHÍ (1) (1) (1)
~180,000 Yen
Tokyo
TUYỂN 6 NAM THỰC TẬP SINH CƠ KHÍ (1) (1)
TUYỂN 6 NAM THỰC TẬP SINH CƠ KHÍ (1)