Dự án

Dự án

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet tellus congue donec vitae pellentesque tempor. Condimentum aliquam egestas praesent vitae eu. Feugiat.

BIM (1) (1) (1)
BIM (1) (1) (1)
Công trình: Dự án cải tạo ĐTXD nút giao Nam cầu Bính Dịch vụ: Thẩm tra BCNCKT Qui mô: Vtk trong nút giao: 30-40km/h; Vtk nhánh hầm chui, đường ngoài nút giao: 60km/h
BIM (1) (1)
BIM (1) (1)
Công trình: Dự án cải tạo ĐTXD nút giao Nam cầu Bính Dịch vụ: Thẩm tra BCNCKT Qui mô: Vtk trong nút giao: 30-40km/h; Vtk nhánh hầm chui, đường ngoài nút giao: 60km/h
BIM (1)
BIM (1)
Công trình: Dự án cải tạo ĐTXD nút giao Nam cầu Bính Dịch vụ: Thẩm tra BCNCKT Qui mô: Vtk trong nút giao: 30-40km/h; Vtk nhánh hầm chui, đường ngoài nút giao: 60km/h

VIỆC LÀM NHẬT BẢN (CẬP NHẬP MỚI NHẤT)

Chương trình
Mức lương
Nơi làm việc
TUYỂN 6 NAM THỰC TẬP SINH CƠ KHÍ (1) (1) (1) (1)
Tokyo
~180,000 Yen
TUYỂN 6 NAM THỰC TẬP SINH CƠ KHÍ (1) (1) (1)
~180,000 Yen
Tokyo
TUYỂN 6 NAM THỰC TẬP SINH CƠ KHÍ (1) (1)
TUYỂN 6 NAM THỰC TẬP SINH CƠ KHÍ (1)