Dự án xây dựng ĐCT Hà Nội - Hải Phòng
Tác giảAdministrator
Dự án xây dựng ĐCT Hà Nội - Hải Phòng

Công trình: Dự án xây dựng ĐCT Hà Nội - Hải Phòng

Dịch vụ: Tư vấn giám sát Qui mô: L= 105km; B= 33m; Vtk = 120km/h; 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp

Địa điểm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng