Gói thầu B1- Xây dựng ĐCT Hà Nội - Lạng Sơn
Tác giảAdministrator
Gói thầu B1- Xây dựng ĐCT Hà Nội - Lạng Sơn

Công trình: Gói thầu B1- Xây dựng ĐCT Hà Nội - Lạng Sơn thuộc Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị các ĐCT Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng (GMS) Hà Nội – Lạng Sơn.

Dịch vụ: Thẩm tra TKKT Qui mô: L = 43,3km; 4 làn xe, Vtk = 80-100km/h

Địa điểm: Hà Nội, Lạng Sơn