Công trình: Khảo sát, quan trắc, thiết kế xử lý ổn định mái dốc tại Km27+950 dự án xây dựng ĐCT Hạ Long – Vân Đồn theo hình thức BOT

Địa điểm: Quảng Ninh