Công trình: Nghiên cứu phương pháp ổn định mái dốc đường dẫn đầu Cầu Bãi Cháy

Qui mô: L= 1,5km, gồm 10 lỗ khoan

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh